اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (CQA) - واژه نامه اختصاصی